Vattenfall - röjning utmed högspänningsledning

Publicerad fredag 12 jul 2019, 07:48

Röjningsarbetet kommer att utföras av Nordie Forest Worker AB på uppdrag av
Vattenfall Eldistribution AB. Projektledning av röjningen kommer
Vattenfall Services Nordie AB att ansvara för.
Bottenröjning av befintlig ledningsgata skall utföras med beräknad start under vecka 26,
2019. Besiktning av farliga kantträd kommer att ske efter röjningsarbetet är klart
efterföljande år. Beräknad start för fållning av farliga kantträd kommer att ske under
2020. Ny avisering kommer att ske för detta.
Vi vill göra Er uppmärksam på att det på vissa fastigheter kan finnas gagnvirke i
skogsgatan som växer på engångsersatt område där samtliga träd och buskar tillhör Er.

Fullständigt dokument för föreningens tre fastigheter (sammadokument tre gånger).

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.