Logga in
Länkar

Byfogdepolicy

För att upprätthålla trivsel och hålla ner kostnader så har Södra Lagnö ett byfogdesystem sedan många år tillbaka. Två tomter i varje byalag väljs på årsmötet till byfogdar varje år, enligt ett rullande schema. Byfogdarna har två huvuduppdrag under det år som man är byfogde. I juni är man med och planerar och är samordnare inom sitt byalag för öns gemensamma Midsommarfirande. Byfogdeansvarig i styrelsen kallar normalt till ett byfogdemöte i april eller maj med detta huvudsyfte, där även andra frågor kan tas upp. Det andra viktiga uppdraget man har som byfogde är att arrangera HÖSTRÖJNINGEN för sitt byalag, vilken normalt sett infaller första lördagen i oktober.

Uppdraget som byfogde innebär bl.a. följande:

Byfogden kallar I god tid inför höströjningen kallas alla tomtägare i byalaget. Tänk på att det finns nya tomtägare som inte känner till rutinerna. Kallelse sätts upp på strategiska platser inom byalagsgränsen och bör helst också skickas till Webansvarig (info@sodralagno.org) i föreningen för uppdatering på föreningens hemsida https://sodralagno.org/ . För de byfogdar som är anslutna till öns Facebook-grupp http://www.facebook.com/groups/sodralagno/ kan information till sitt byalag även anslås där direkt av byfogdarna.

Förtäring på arbetsdagen är förslagsvis en lättare lunch med t.ex. korv med bröd och dricka och brukar ligga på runt 1000 kr per byalag.

Övriga kostnader på arbetsdagen för hyra av maskiner eller andra behov, kontakta någon i styrelsen i god tid före för att diskutera behovet och eventuell lösning.

Organisera aktiviteter t.ex. Gräva/rensa diken och sly, elda grenar, mindre vägunderhåll. Vid behov av kross/grus så måste detta beställs via styrelsen i mycket god tid före. Tillsyn och enklare åtgärder på bryggor och parkeringsplatserna, rensning av berörda allmänningar och bortforsling av gamla båtar mm är också lämpliga aktiviteter. Fastlandsgrupperna är oftast också tacksamma för hjälp i samband med arbetsdagen.

Inför nästa år har årets byfogdar ansvar för att nästkommande års byfogdar enligt ”turlistan”/ tomtkartan) är införstådda med att ta sitt ansvar inför kommande år. Aktuella arbetsuppgifter ska meddelas kommande byfogdar. Om någon som är i tur inte kan agera som byfogde så ska problemet i första hand lösas av och inom byalaget. Styrelsen ska inför årsmötet informeras om vilka 2 personer som är byfogdar kommande år. Namn meddelas till styrelsens sekreterare. Om inga namn meddelas till styrelsen väljs på årsmötet de byfogdar som enligt uppgjord lista står på tur.

Stående uppdrag för byalagen:

Samtliga byalag har under hela året ansvar för ”sina” allmänningar, se karta nedan. Det är därför av största värde att åtgärder som man själva inom byalaget inte kan hantera, eller vet hur man ska hantera anmäls till styrelsen, och i akuta ärenden såsom säkerhetsrisker och brott att detta görs mycket skyndsamt.

Byalag 1: Ansvarar för att gräsytan vid Badberget blir klippt regelbundet, och då särskilt noggrant dagarna före midsommar. Ansvarar också för att ta ned midsommarstången när den inte längre pryder platsen.

Byalag 2: Ansvarar för att ”Skaten” hålls ren och snygg.

Byalag 3: Ansvarar för att klippa gräset och hålla ytan på vår kombinerade fotbollsplan och helikopterlandningsplats fri. Exempelvis att hålla ett vakande öga på att fotbollsmålen står placerade vid gräsplanens kortsidor för att inte hindra helikopter från att kunna landa vid behov.

Byalag 4: Ansvarar för underhåll av dansbanan och rapportera till styrelsen när någon större åtgärd måste utföras eller inköp behöver göras.

Byalag 5: Ansvarar för gräsytan ner mot Ingarö varv inte helt växer igen och i mån av närvaro på vintern hålla övriga öbor informerade om isläget, t.ex. via Facebook eller epost.

Byalag 6+7: Ansvarar för badstranden vid Sandviken hålls ren och snygg, och hantering och säkerhet för ”badflotten”.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.